KLAGE PÅ KARAKTER VÅR 2022

Klage.jpg

Informasjon om sakshandsaming og fristar ved klage på standpunkt og orden og åtferd.

Karakterane er tilgjengelege i VIS frå laurdag 11.juni.

Klagefristen er 10 dagar. Under finn du informasjon om klagehandsaming, og lenke til sida der du sender inn eventuell klage. Før du sender klage, snakk med faglæraren din!

Elevane har rett til å få grunngjeving frå faglærar før dei klagar. Dersom eleven ber om grunngjeving, gjeld klagefristen frå eleven fekk grunngjevinga.

Hurtigklagefrist: For vg3-elevar er hurtigklagefristen søndag 19. juni. Desse elevane vil få svar på klagen sin i veke 26. Alle andre vil få svar i løpet av august.

Informasjon og klageskjema finn du på heimesida til Vestland fylkeskommune:

https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/elev/eksamen-og-standpunkt/klage-pa-standpunktkarakter-og-karakter-i-orden-og-atferd/