Hopp til hovedinnhold

Vaksenopplæring

Elevar på helse- og oppvekstfag

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, har du rett til vaksenopplæring og kan få tilbod om gratis opplæring. Andre kan også søkje og kan få tilbod om opplæring dersom det er ledige plassar

Helsefagarbeider for vaksne -  Nytt tilbod!  
Vestland fylkeskommune har informert dei vidaregåande skulane om den nye modulbaserte fag- og yrkesopplæringa for vaksne.

Enno er ikkje endeleg læreplan eller vurderingsordning vedtatt for modulbasert opplæring for vaksne i helsearbeidarfaget. Det blir ikkje klart før rundt 1. juni.

Ein går vekk frå ordninga med Gloppen-modell og over på det ein kallar modulbasert fag- og yrkesopplæring (MFY). Kravet til skulen/arbeidsplassen om ein læreplassgaranti fell vekk, men deltakaren må ha avtale om ein praksisplass. 

Det er meininga at opplæringa hovudsakleg skal skje på arbeidsplassen, men faglærar skal samarbeide tett med instruktøren der, og det er lærar som har ansvaret for å godkjenne kompetansemål. Kompetansemåla skal kvitterast ut undervegs.

 Det er mogleg å jobbe og tene pengar ved sida av dette studiet. Det er opp til bedrifta/kommunen om og når dei ønskjer å teikne lærekontrakt med deltakaren. Når det blir gjort, så går deltakaren over til å vere lærling og skal ha lærlingløn. Då er det VLFK som betaler basistilskotet for lærlingen.

 Ved inntak tilbyr skulen i samarbeid med Rettleiingstenesta/NAV ei realkompetansevurdering og det blir laga ein opplæringsplan i lag med deltakaren. Dersom deltakaren på bakgrunn av tidlegare praksis får godkjent kompetansemål, så kan det avkorte utdanninga. Skulen står for språktesting. Det vil bli gitt utvida norskopplæring i modul 1 for dei som har behov for det.

Totalt er det 5 modular innanfor helsearbeidarfaget.

Dersom arbeidsplassen ikkje kjenner deltakaren, blir det tilrådd ei utprøvingsveke før ein gjer avtale om praksisplass.

Skulen kan ta inn kandidatar fram til seinast 15. september, så sant det er ledig plass. Det er likevel tilrådeleg å starte studiet ved skulestart i august.

Dale vgs planlegg no for modul 1 og 2 i helsearbeidarfaget til hausten. Samarbeidet med kommunane blir viktig for at søkjarane skal ha ein praksisplass å gå til.

Ein søkjer om plass gjennom VigoVaksen.

Ved spørsmål kontakt Dale vgs tlf. 57637000

 

 

Akvakultur for vaksne

Frå skuleåret 2022-23 tilbyr Dale vidaregåande skule eit tilbod finansiert av VLFK og NAV i samarbeid: akvakulturfaget for vaksne.

Opplæringa skal gje deltakarane fagbrev i akvakulturfaget etter fire år.Sluttkompetansen er fagoperatør i akvakultur.

Undervisinga følgjer læreplanane for naturbruk (Vg1) og akvakulturfaget (Vg2).

Opplæringa er tufta på Gloppen-modellen og skal gå over fire år. Dei tre første åra har deltakarane elevstatus ved Dale vidaregåande skule, og opplæringa er ein kombinasjon mellom skule og utplassering i bedrift. Det fjerde året skjer opplæringa i bedrift og opplæringskontoret tek over ansvaret for deltakarane. 

Undervisinga er i hovudsak digital,  men har nokre fysiske samlingar ved Dale vidaregåande skule. Klassen har eigen kontaktlærar som gir deltakarane oppfølging ute i bedrift i YFF-faget, og skulen gir støtte til norskopplæring ved behov. 

Her er ei skisse over opplæringstida: 

  • Utprøving / hospitering i bedrift i forkant
  • Avtale om læreplass med bedrift
  • Skulestart 15. august 2022
  • Skuleåret 2022-23: vg1 naturbruk teori og praksis
  • Skuleåret 2023-24: vg2 akvakultur teori og praksis
  • Skuleåret 2024-25: fellesfag og praksis

 

Progresjon

Første år:

Programfag naturbruk (Vg1)

Naturbasert produksjon og tenesteyting

Naturbasert næringsaktivitet

2 skuledagar per veke.

 

I tillegg: Utplassering i bedrift - inkl. YFF Vg1

Andre år: 

Programfag akvakultur (Vg2):

Drift og produksjon

Biologi og miljø

Anlegg og teknikk

2 skuledagar per veke.

 

I tillegg: Utplassering i bedrift - inkl. YFF Vg2

Tredje år:

Fellesfag:

Norsk
Engelsk
Matematikk
Naturfag
Samfunnsfag

Ein kan søkje om godkjenning for tidlegare beståtte fellesfag. 

3 skuledagar per veke.

 

I tillegg: Utplassering i bedrift

Fjerde år:

Læretid i bedrift -

Lærekontrakt

Relevant praksis som var opparbeidd før opplæringa tok til, kan komme til frådrag i læretida.