Hopp til hovedinnhold

Vaksenopplæring

Elevar på naturbruk, skuleåret 2022-23. Foto: Iren Løseth

Dersom du er over 19 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan vi tilby gratis vidaregåande opplæring.

NYTT TILBOD! Helsearbeidarfag for vaksne framandspråklege

Hausten 2024 startar vi med opplæring i helsearbeidarfag for vaksne framandspråklege. Ta kontakt med Dale vgs for nærmare informasjon.

Fagtilbodet for vaksne - skuleåret 2024-25 er no publisert på heimesida til fylket: 

https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/voksen/fagtilbodet-VO/

___________

Frå skuleåret 2022-23 tilbyr Dale vidaregåande skule eit tilbod finansiert av VLFK og NAV i samarbeid: akvakulturfaget for vaksne.

Opplæringa skal gje deltakarane fagbrev i akvakulturfaget etter fire år.Sluttkompetansen er fagoperatør i akvakultur.

Undervisinga følgjer læreplanane for naturbruk (Vg1) og akvakulturfaget (Vg2).

Opplæringa er tufta på Gloppen-modellen og skal gå over fire år. Dei tre første åra har deltakarane elevstatus ved Dale vidaregåande skule, og opplæringa er ein kombinasjon mellom skule og utplassering i bedrift. Det fjerde året skjer opplæringa i bedrift og opplæringskontoret tek over ansvaret for deltakarane. 

Undervisinga er i hovudsak digital,  men har nokre fysiske samlingar ved Dale vidaregåande skule. Klassen har eigen kontaktlærar som gir deltakarane oppfølging ute i bedrift i YFF-faget, og skulen gir støtte til norskopplæring ved behov. 

Her er ei skisse over opplæringstida: 

  • Utprøving / hospitering i bedrift i forkant
  • Avtale om læreplass med bedrift
  • Skulestart 15. august 2022
  • Skuleåret 2022-23: vg1 naturbruk teori og praksis
  • Skuleåret 2023-24: vg2 akvakultur teori og praksis
  • Skuleåret 2024-25: fellesfag og praksis

 

Progresjon

Første år:

Programfag naturbruk (Vg1)

Naturbasert produksjon og tenesteyting

Naturbasert næringsaktivitet

2 skuledagar per veke.

 

I tillegg: Utplassering i bedrift - inkl. YFF Vg1

Andre år: 

Programfag akvakultur (Vg2):

Drift og produksjon

Biologi og miljø

Anlegg og teknikk

2 skuledagar per veke.

 

I tillegg: Utplassering i bedrift - inkl. YFF Vg2

Tredje år:

Fellesfag:

Norsk
Engelsk
Matematikk
Naturfag
Samfunnsfag

Ein kan søkje om godkjenning for tidlegare beståtte fellesfag. 

3 skuledagar per veke.

 

I tillegg: Utplassering i bedrift

Fjerde år:

Læretid i bedrift -

Lærekontrakt

Relevant praksis som var opparbeidd før opplæringa tok til, kan komme til frådrag i læretida.