Hopp til hovedinnhold

Skulebyte

Skulebyte

Viss du skal byte skule, må du melde frå til skulen.

Opplysingar som blir overført til ny skule utan samtykke

Skulen vil sende over eleven si mappe til ny skule. Elevmappa kan innehalde:

  • permisjonssøknader
  • referat frå utviklingssamtalar
  • relevant korrespondanse mellom skule og elev/føresette

For elevar med spesialundervisning kan elevmappa i tillegg innehalde:

  • tilvising til PPT og pedagogiske rapportar
  • sakkunnig vurdering frå PPT
  • individuell opplæringsplan
  • vedtak om spesialundervisning
  • halvårsrapportar/årsrapportar
  • ev. annan relevant korrespondanse

Informasjon omfatta av teieplikt

I enkelte tilfelle kan elevmappa også innehalde informasjon omfatta av teieplikt som ikkje er nødvendig for den vidare opplæringa til eleven. Slik informasjon kan ikkje overførast utan ditt samtykke.

dersom du er usikker på kva type informasjon som ligg i elevmappa, kan du be om ein gjennomgang før du ev. gjev samtykke. Dette gjer du ved å kontakte avgjevarskule og avtalar ein gjennomgang.