Hopp til hovedinnhold

Miljøkoordinatorar

Miljøkoordinatorar ved skulen, Iren Løsth og Trude Boge.

Iren Løseth og Trude Boge jobbar som miljøkoordinatorar ved skulen.

Miljøkoordinator har tre hovudarbeidsområde:

Førebyggjande arbeid

Ta initiativ til og fremje tiltak for å auke trivsel og styrke miljøet ved skulen.
Ha særleg søkjelyset retta mot tiltak som motverkar mobbing, vald, rasisme og rusmiddelbruk.

Kontaktskapande arbeid

Skape best mogeleg kontakt mellom elevane og skulen.
Stimulere til aktiv deltaking i skulesamfunnet.
Stimulere til elevengasjement i opplæringa.

Sosialpedagogisk arbeid

Hjelpe elevar til å finne seg til rette på skulen.
Yte hjelp til elevar som har personlege vanskar og/eller sosiale vanskar.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Iren eller Trude.

Iren Løseth

førstekonsulent

Trude-Mari Boge

miljøkoordinator