Verksemder og eigarskap

Fylkeskommunen yter tenester gjennom fleire verksemder, og har eigarskap i ei rekke selskap i regionen.

Verksemder

Eigarskap

Fylkestinget vedtok prinsipp for eigarpolitikk fyrste gong i desember 2008. Kvart år vert det gjort vurderingar av mellom anna samfunnsansvar, etikk, korleis utøve fylkeskommunalt eigarskap, samt regelverk knytt til habilitet for folkevalde i ulike roller.

Ei eigarmelding om fylkeskommunal eigarskap i selskap vert lagt fram for fylkestinget kvart år.

Måla fylkeskommunen har med eigarskapen har hittil variert frå selskap til selskap og er i hovudsak samansett av eitt eller fleire av fylgjande punkt:

  • Sikre at investert kapital oppnår god avkastning som samsvarar med den risikoen fylkeskommunen tek ved å ha eigardelar i selskapet, dvs. forretningsmessige mål.
  • Delta i selskap som arbeider med fellestiltak for å utvikle næringslivet i fylket.
  • Delta i investeringsselskap som går inn som eigar for å utvikle nye selskap.
  • Delta i selskap der vi opptrer som regional utviklingsaktør og tilfører/får kompetanse.
  • Delta i selskap saman med andre fylkeskommunar og kommunar for å oppnå stordriftsfordeler i tenesteproduksjonen.
  • Delta i selskap som har stort innslag av ansvar for å tilrettelegge for særlege grupper.
  • Delta i selskap saman med til dømes kommunar for å sikre drift av fylkesomfattande kulturinstitusjonar

Fylkeskommunen har per desember 2018 eigarskap i 24 aksjeselskap, 3 interkommunale selskap, 1 gjensidig selskap (KLP) og 1 særlovsselskap (Innovasjon Norge). Sogn og Fjordane Holding AS er heileigd av fylkeskommunen. Dei andre aksjeselskapa eig fylkeskommunen i lag med kommunar, fylkeskommunar og/eller private. Den fylkeskommunale eigarprosenten varierer frå 80 prosent til 0,31 prosent.

Fylkeskommunalt eigarskap i selskap pr. desember 2018

Namn Pålydande Eigarskap i prosent
Aksjeselskap

 

 
Sogn og Fjordane Holding AS 3 834 904

100

Sogn og Fjordane Teater LL

80 000

80

Opplæringsfartøy AS

600 000

77

Fjord Invest Såkorn AS

19 000 000

55,88

Sogn og Fjordane Energi AS

383 490 400

49,56

Lutelandet Utvikling AS

768 000

48

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane AS

2 500 000

38,17

In Via AS

325 500

32,05

Norsk Fjordhestsenter AS

 A-aksjar: 30 000

30

B-aksjar: 1 330 000 33
Sogneprodukt AS

150 000

20

Origod AS

150 000

15,25

Gulen og Masfjorden Utvikling AS

1 156 250

22,42

Njøs Næringsutvikling AS

100 000

22,20

Firda Billag AS

500 000

5

Framtidsfylket AS

17 000

2,8

Kommunekraft AS

1 000

0,31

Fjord Norge AS  370 000 8,9
Sogn og Fjordane Fondet AS 120 000 50

Vitensenteret i Sogn og Fjordane AS

1 020 000

33,3

Ferde AS 100 000 20
Skyttel AS   20
Særlovselskap

 

 
Innovasjon Norge

505 474

2,58

Interkommunale selskap

 

 
Trivselshagen IKS

47 100 000

50

Sogn og Fjordane Revisjon IKS

480 000

44,45

Vigo IKS

 

5,26

Dokument knytte til arbeidet med eigarskapsutøvinga

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Tore Eriksen
fylkesrådmann
tore.eriksen@sfj.no
415 30 932

Paal Fosdal
ass. fylkesrådmann
paal.fosdal@sfj.no
906 39 859