Bilete av møterommet ved dale vidaregåande skule.

Foto: Johan Høivik

Folkehelsegruppa

Medlemmar:

Folkehelsekoordinator i Fjaler: Kristin R. Yndestad 
Frivilligsentralen i Fjaler: Margrete Reisæter
Helsesøster: Elin Heggheim Møller
Tannhelse: May Jorunn L. Samuelsen                   
Dale vgs - Elevrepresentantar: Stine Kvarme og Adrianne L. Akse
                   Miljøkoordinator: Iren Løseth
                   Kantinestyrar: Trude Boge
                   Leiing: Anne-Lise Nikøy

Mål for folkehelsearbeidet ved skulen:

  • Setje fokus på område som er viktige for elevane si helse, både psykisk og fysisk.
  • Sikre at ingen elevar vert mobba (nulltoleranse for mobbing/rasisme).
  • Elevane skal trivast og ha eit godt læringsmiljø.
  • Auka fysisk aktivitet.
  • At elevane skal få kunnskap om skadeverknadene ved bruk av røyk og rusmiddel.
  • At elevane skal verte meir medvitne på eige kosthald.
  • At elevane sjølve kan gripe tak i konfliktar/problem og løyse desse på lågast mogleg nivå.

Gruppa har 6 møte i året.

Du kan lese om skulemiljøutvalet her.