Dale vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Miljøkoordinator

Miljøkoordinator ved Dale vgs

Iren Løseth og Trude Boge jobbar som miljøkoordinatorar ved skulen.

Miljøkoordinator har tre hovudarbeidsområde: 


Førebyggjande arbeid

Ta initiativ til og fremje tiltak for å auke trivsel og styrke miljøet ved skulen.
Ha særleg søkjelyset retta mot tiltak som motverkar mobbing, vald, rasisme og rusmiddelbruk.

Kontaktskapande arbeid

Skape best mogeleg kontakt mellom elevane og skulen.
Stimulere til aktiv deltaking i skulesamfunnet.
Stimulere til elevengasjement i opplæringa.

Sosialpedagogisk arbeid

Hjelpe elevar til å finne seg til rette på skulen.
Yte hjelp til elevar som har personlege vanskar, sosiale vanskar.

Kontakt

Iren Løseth
Miljøkoordinator
57 63 70 40
iren.loseth@vlfk.no

 Open skule FB-f-Logo__blue_29.png