Illustrasjonsbilete

Illustrasjonsbilete: Shutterstock

Høyring – reglement og prosedyrar for opplæring i Vestland

Tre viktige dokument for opplæringssektoren i Vestland fylkeskommune er no ute på høyring.

Dei tre dokumenta som er ute på høyring er

  • Utkast til felles forskrift om ordens- og åtferdsreglementet for Vestland fylkeskommune
    • Høyringsfrist: 7. november 2019
  • Utkast til fråværsreglement for dei vidaregåande skulane i Vestland fylkeskommune
    • Høyringsfrist: 7. november 2019
  • Utkast til prosedyrar for opplæringslova kapittel 9A i Vestland fylkeskommune
    • Høyringsfrist: 1. desember 2019

Høyringspartar er skulane i Vestland, elevråd, skulemiljøutval, hovudtillitsvalde, Elevorganisasjonen, mobbeombodet og elev- og lærlingombodet.

Andre som ønskjer å uttale seg om innhaldet til høyringsutkastet, kan også sende høyringssvar.

Les høyringane og finn skjema til høyringsuttale her:  https://www.sfj.no/hoeyring-reglement-og-prosedyrar-for-opplaering-i-vestland.6257867-329217.html

Tips ein ven Skriv ut