Dale vgs inngang

Dale vgs inngang

Elevundersøkinga 2020

Informasjon om undersøkinga for foreldre og elevar.

Elevundersøkinga gir elevane høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen. Resultata frå undersøkinga blir lagra og brukte av skular, skuleeigarar og den statlege utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle skule- og læringsmiljøet til elevane. Data frå undersøkinga kan også bli brukte til forsking, og forskarar kan få utlevert rådata frå undersøkinga. Delar av resultata frå Elevundersøkinga blir publiserte på Utdanningsdirektoratets netteneste Skoleporten (skoleporten.udir.no)

Meir informasjon om elevundersøkinga finn de her.

Pålogginga til sjølv undersøkinga skjer her.