Dale vidaregåande skule»Elev og føresett»Elevmedverknad»Skulemiljøutval
Elevar i skuleutvalet/ elevrådet 2016-17.

Elevar i skuleutvalet/ elevrådet 2016-17.

Skulemiljøutvalet 2016-17

Det nye elevrådet og skulemiljøutvalet ved Dale vgs 2016-17: Johanne Bjørvik, 3 STA (i midten) held fram som leiar.

Til venstre på biletet sit Yngve Vesterås (1 TPA) som er med i LAMU, det lokale arbeidsmiljøutvalet på skulen. Vidare mot høgre: Andre Strømsnes Norstrand (2 TPA) er kasserar og Robert Sund (3 PÅA) er skrivar. Johanne Bjørvik (3 STA) er leiar og Chris Robin Aarberg (2 STA) nestleiar. Sofie Hopen Landøy (1 STA) er medlem av folkehelsegruppa og Mari Dale Salbu (1 HOA) er med i LAMU. (Foto: Iren Løseth).

Skulemiljøutvalet på skulen fyller ein viktig funksjon i kontakten mellom elevar og leiing/tilsette på skulen. I tillegg til den uformelle kontakta ein har dagleg, er det også behov for eit forum der aktuelle elevsaker kan diskuterast. Elevrådet skal vere elevane sitt talerøyr i skulesamfunnet, fremje saker som vedkjem elevane og vere med og gje råd og innspel i saker som skuleleiinga skal ta avgjerd i. Dette kan t.d. vere organisering av skuledagen, open skule, planlegging og gjennomføring av undervisninga, arbeidsmåtar, evaluering, ulike skulearrangement osb.

Tips ein ven Skriv ut